HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhàm tuyên truyền giáo dục học sinh thay đổi nhận thức về văn bản đọc sách hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng đọc sách đối với việc phát triển tri thức tâm hồn của con người, tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò vị trí tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập đối với giáo dục và rèn luyện nhân cách con người hưởng ứng vây dựng một xã hội ham học đáp ứng với xã hội thông tin nền kinh tế tri thức, góp phần nâng cao trình độ chất lượng đào tạo của nhà trường.

Sáng ngày 28 tháng 04 năm 2020. Trường Tiểu học Vĩnh Phong tổ chức buổi tuyền truyền đọc sinh đến với giáo viên, học sinh và trong trường.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách; hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của con người.

Ngày sách được diễn ra đầy ý nghĩa, học sinh mượn sách vào Thư viện từng em và bố trí thời gian để học sinh không tập trung đông ở trường.

(Hình trước cổng trường Tiểu học Vĩnh Phong 3)

Học sinh tiến hành khử khuẩn rủa tay trước khi đọc sách

Học sinh đọc sách tại Thư viện

BAN BIÊN TẬP