Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 04/NQ/TW 30/10/2016 Nghị quyết, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12