Tổ quốc của em qua con tem bưu chính 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Thực hiên kế hoạch số 06/KHPH, ngày 4/4/2024 của Nhà Thiếu Nhi, Phòng Giáo Dục huyện Vĩnh Thuận. V/việc tổ chức tham gia Hội thi tìm hiểu kiến thức lịch sử năm 2024.

– Liên đội trường TH Vĩnh Phong 3 tham gia sưu tầm hình ảnh, tư liệu, bài hát, tem thư bưu chính, tạo thành tập tin tuyên truyền kỉ niệm về chiến thắng Điện Biên Phủ. Kết quả đạt giải khuyến khích.