Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm 2023- 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Giáo dục học sinh về pháp luật trong nhà trường, về đạo đức lối sống trong cộng đồng, tập thể, ngăn chặng về bạo lực và xâm hại trẻ em trong trường học.

– Rèn luyện học sinh ý thức tốt không chỉ trong học tập mà còn trong sinh hoạt, mối quan hệ với môi trường và mọi người xung quanh.

– Giáo dục học sinh không đánh nhau, kỳ thị với bạn bè,

– Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong nhà trường.

– Tiếp nhận khám sơ cứu ban đầu và hỗ trợ, can thiệp của cán bộ y tế đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục.

– Nay Liên Đội xaây döïng keá hoaïch tuyên truyền giáo dục HS về xây dựng tình bạn đẹp; Phòng chống “Bạo lực học đường” và xâm hại trẻ em naêm hoïc 2023 – 2024 cụ thể nhö sau