Hoạt động trãi nghiệm năm 2023- 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Hoạt động ngoại khóa nhằm hình thành nhân cách, phát triển toàn diện cho học sinh, tạo cơ hội để học sinh gắn học với hành, vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn.

– Hoạt động ngoại khóa nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức của các môn học trên lớp; mở rộng hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống cộng đồng, bước đầu hình thành kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.

– Rèn luyện và hình thành cho học sinh các kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, hình thành các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động tự phục vụ và hoạt động tập thể.

– Bồi dưỡng thái độ tự giác tham gia các hoạt động tập thể; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.

– Giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng, giữ gìn và phát huy bản sắc, nét văn hóa độc đáo của dân tộc Việt Nam.

– Căn cứ vào tình hình thực tế, bộ phận chuyên môn phối hợp với Liên đội xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khóa và trãi nghiệm cho học sinh học kỳ I năm học 2023 – 2024