HỌC CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị hàng năm dành cho cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ huyện ủy, Ban tuyên giáo, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức Chuyên đề “Học tập và làm theo đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” và công tác giáo dục trong thời gian tới của địa phương.

Việc học tập được diễn ra 02 ngày vào ngày 17 và 18 tháng 8 năm 2019 Địa điểm tại Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3 Tham dự lớp học có 125 cán bộ giáo viên thuộc các đơn vị: TH Vĩnh Phong 3; THCS Vĩnh Phong 2; MG Vĩnh Thuận và TH Tân Thuận 3.

Ngày thứ nhất cô: Ngô Thị Ngọc Hạnh – P.Trưởng phòng giáo dục báo cáo cho cán bộ giáo viên những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực giáo đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Hình cô Ngô Thị Ngọc Hạnh – P.Trưởng phòng giáo dục huyện Vĩnh Thuận cùng với lớp học

Ngày thứ hai đồng chí: Võ Thanh Xuân – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy. Báo báo chặn đường 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ông: Võ Thãnh Xuân – Trưởng Ban Tuyên giáo cùng vói lớp học

 

BAN BIÊN TẬP