TUẦN LÊ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng trong xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2019 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 3, tổ chức buổi sinh hoạt tập thể với cán bộ công chức, viên chức và học sinh của trường với chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”.

ảnh Buổi sinh hoạt Tuần lễ học tập suốt đời của Cón bộ giáo viên và học sinh trong trường

Qua buổi lễ nhằm bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên có khả năng nâng cao tầm nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, những vấn đề về lý luận chính trị đối với công cuộc đổi mới của đất nước trong thời gian tới. Đối với học sinh “xây dựng phong trào “Tủ sách lớp học tập” chia sẻ học tập với các bạn trong nhà trường. Quyên góp sách giáo khoa củ để lại Thư viện.

ảnh học sinh cho sách giáo khoa lại Thư viện trường

ảnh và nội dung từ Ban Biên Tập