GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch số 2437/KH-SGDĐT ngày 29/09/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiêm lớp giỏi cấp tiểu học, năm học 2021-2022.

Hưởng ứng hội thi, ngày 18-04-2022, vừa qua đồng chí Trần Thanh Hưng là giáo viên Trường TH Vĩnh Phong 3  tham gia  hội thi  đạt thành tích Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học cấp Tỉnh.

Đ/c Trần Thanh Hưng tiết dạy tham dự hội thi

      Đ/c Trần Thanh Hưng nhận giấy chứng nhận